Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницата fanpoint.bg.

1. Страни по ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:

1.1. Потребител на услугите и фунционалностите на интернет страницата fanpoint.bg, наричан по-долу за краткост „Потребител/и“, може да бъде всяко дееспособно физическо лице.

1.2. Интернет страницата (и онлайн магазин) fanpoint.bg, наричани за краткост „Сайт“ и/или „Онлайн магазин“, са собственост на „Вапо ЕООД“, наричано за краткост „Fan Point”. „Вапо“ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 831216694 и седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1528, бул. „Искърско шосе” № 7, ТЦ „Европа”, сграда 1, ет.2, офис 2-1.

2. Общи разпоредби

Настоящите Общи условия дефинират отношенията между Потребителите и Fan Point. С натискането на който и да е бутон, картинка или линк (с изключение на линка към настоящите Общи условия), находящи се на Сайта, се счита, че Потребителите приемат и/или се съгласяват с настоящите Общи условия за ползването на Сайта и Онлайн магазин.

Предоставяните от Сайта услуги дават възможност на Потребителите да поръчват и закупуват стоки онлайн чрез средство за комуникация от разстояние, без физически контакт между страните, като стоките ще бъдат доставени до посочен от Потребителите адрес в страната.

Настоящите Общи условия представляват договор между Потребителя и Fan Point, с който Потребителят получава правото да използва услугите на Сайта при спазване на условията по-долу. С регистрацията на профил на Сайта, Потребителят дава своето съгласие с настоящите Общи условия, обвързва се с тях и всички последващи промени в тях, и се задължава да ги спазва. Ако Потребителят не е съгласен с настоящите Общи условия, следва да не използва услугите на Сайта. Fan Point си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия. Изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Потребителите от момента на публикуването им на Сайта. Потребителите имат право да ползват услугите на Сайта единствено за лични/нетърговски цели. Използването на услугите на Сайта за други цели, нямат обвързващо действие за Fan Point и/или на неговите партньори и доставчици.

С ползването на САЙТА, Потребителите приемат употребата на "бисквитки" от страна на Fan Point. Потребителите на Сайта нямат право да извършва действия, които нарушават общоустановените правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

 

3. Авторски права

Съдържанието в Сайта – снимков материал, картини, образи, рекламни материали, данни, текст - e собственост на Fan Point и/или на неговите партньори и доставчици, и е защитено с авторски права. Потребителите нямат право да копират, разпространяват или възпроизвеждат нито една част от този Сайт под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Fan Point и/или на неговите партньори и доставчици. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в този Сайт са предназначени само за лична информация на Потребителите и гостите на Сайта. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на Fan Point е непозволенa.

 

4. Регистрация

Съдържанието на Сайта е достъпно за разглеждане от Потребителите и гости на Сайта напълно свободно. Регистрацията на профил е необходима само при ползване на определени функционалности на Сайта. Поръчки могат да бъдат извършвани от Потребители с регистриран профил на Сайта и от Гости на Сайта. Процедурата по регистрация на профил на Сайта е абсолютно доброволна и безплатна.

Регистрацията на профил на Сайта се извършва с попълване на регистрационния формуляр от Потребителя, който е достъпен след натискане на линка за регистрация на профил. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. След успешно попълване на формуляра Потребителят получава съобщение чрез имейл на предоставения имейл адрес. Съобщението служи за проверка на предоставения имейл адрес и съдържа линк, чрез който се активира профила на Потребителя. След успешно приключване на регистрацията Потребителят може да влиза в създадения му в Сайта профил като използва предоставения имейл адрес и парола; да прави поръчки на стоки, предлагани за продажба на Сайта и да има достъп до историята на своите поръчки.

Със завършването на регистрацията на профил на Сайта Потребителят дава своето съгласие с настоящите Общи условия, както и с доброволното предоставянето на своите лични данни на Fan Point за обработка. Задължителните полета са ни необходими за завършване на поръчка, продажба и доставка на стоки на Потребителя, но могат да бъдат използвани и за изпращане на рекламни и маркетингови съобщения на Потребителя по имейл; за потвърждаване или промяна на личните данни на Потребителя; за изпращане на покани за участие в различни маркетингови програми, кампании и промоции; за проследяване на потребителското поведение на Потребителя, вкл. брой, вид и размер на покупките му; за изследване на мнението на Потребителя чрез изпращане на покана за участие в различни маркетингови проучвания, в зависимост от декларираното от Потребителя съгласие.

Нашата Политика по защита на личните данни е публикувана на Сайта.

 

 Профилите на Потребители, които нарушат условията за ползване на сайтовете и онлайн магазините, както и профили на Потребители, които ги използват не по предназначение се заличават.

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство. Всички спорове се решават от компетентния български съд.

 

5. Поръчка

Потребителят трябва задължително да приеме настоящите Общи условия, за да може да направи поръчка и закупуване на стока, предлагана на Сайта. На Сайта стоките се подреждат във формата на оферти по различни показатели, в съответствие с изискванията на Потребителите и предложената класификация на Сайта. Всяка оферта съдържа основна информация и снимков материал за предлаганата стока в съответствие с нейния вид и нейната цена. Указаната цена на отделната стока е за един брой. Цената на стоката е в български лева с включени всички данъци и такси и не включва пощенските и транспортни разходи, свързани с нейната доставка.

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в Чантата за покупка на Потребителя.

Възможно е да съществуват известни разлики в цветовете на снимковия материал към всяка оферта за стока, предлагана на Сайта, и действителните цветове на стоката; като всяка такава разлика не е умишлено създадена, а се дължи на техническите възможности за демонстриране и пресъздаване на някои характеристики на стоката.

Потребителят може да поръча дадена стока, като я добави към Чантата за покупки чрез избор на размер и натискане на бутон „Купи“ на страницата на стоката. След това следвайки процедурите на страницата на Чанта, Потребителят попълва адрес за връзка, адрес за доставка и телефон за връзка, и избира начин на плащане. С финализиране на поръчката, Потребителят получава номер на поръчката.

При успешно завършване на поръчка Потребителят получава съобщение, което съдържа подробностите от направената заявка, като номер на поръчка, избрани стоки, адрес за връзка, адрес за доставка, телефон за връзка и начин на плащане.

В случай че Потребителят не получи съобщение от Fan Point, с което се потвърждава завършената поръчка, това означава, че поръчката не е стигнала до Fan Point и не е приета за изпълнение.В този случай Потребителят следва да се свърже с администраторите на Сайта, чрез имейл или телефон, посочени в КОНТАКТИ.

Поръчките се обработват от екипа на Сайта в работни дни (от понеделник до петък) от 10:00 ч. до 17:00 ч. Всички поръчки, подадени извън този период се обработват на следващия работен ден. Поръчки заявени и приети до 17:00 ч. се обработват до 17:00 часа на следващия работен ден.

Fan Point има право по свое усмотрение да обединява в една доставка две или повече поръчки от един и същи Потребител. 

При предаване на поръчката на куриер за доставка, Потребителят получава съобщение, с което се потвърждава изпращането на поръчаната стока на посочения от Потребителя адрес.

Договорът за продажба от разстояние между Fan Point и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката от страна на Fan Point. Поръчката се потвърждава със специалното съобщение от страна на Fan Point до Потребителя, с което Fan Point уведомява Потребителя за изпращане на поръчката.

Изпълнението на поръчката (договора) се извършва в рамките на три до пет работни дни след получаване от Потребителя на съобщението за потвърждаване на завършената поръчка. Изпълнението се извършва, както е указано в раздел „ДОСТАВКА” от настоящите Общи условия, но не по-късно от 30 дни от неговото сключване.

Потребителят няма право да претоварва Сайта с фиктивни заявки или друга информация.

 

Потребителят има възможност предварително да избира стоки, които да запази в списък с Желани стоки. Списъкът с Желани стоки се съхранява към всеки профил на Потребител. За да извърши поръчка на стока от Желани стоки, Потребителят трябва да маркира избрана стока, да я прехвърли към Чанта чрез натискане на съответния функционален бутон на Сайта и да завърши поръчката по описания по-горе начин.

 

6. Ограничаване на отговорността
Fan Point полага грижа да поддържа вярна, точна и актуална информация на Сайта, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. Fan Point не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, и пропуснати ползи, които се дължат на не предоставяне на достъп до Сайта, непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки достъп до Сайта, както и за необработването и/или ненавременното обработване на поръчките, при настъпване на събития, които са извън контрола на Fan Point. Fan Point не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност) и ресурсите, съдържащи се в други сайтове, към които Сайта съдържа линкове, препратки, рекламни банери. Fan Point не носи отговорност за последиците, включително евентуални вреди, и пропуснати ползи, които се дължат на използването, достъпа или недостоверността на тази информация и ресурси. Fan Point не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от информация и/или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.

 

 

ДОСТАВКА

Доставката за цялата страна е безплатна. Доставката на поръчаната стока се извършва при следните условия:

1. Поръчаната стока се доставя на посочения от Потребителя адрес. Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

2. Поръчаната от Потребителя стока се доставя от 3 (три) до 5 (пет) работни дни от датата на получаване на съобщението за завършена поръчка на посочения от него валиден адрес.

3. Поръчаната стока се доставя от куриер, подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

4. Ако Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и Fan Point се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

5. В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката.

 

Доставките се изпълняват от куриери на фирма Интерлогистика.

 

ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

Потребителят може да върне или замени закупена стока от Сайта, в 14-дневен срок от датата на получаване на стоката. Fan Point приема връщане и замяна на закупени от Сайтовете стоки по следните причините:

•           Грешен продукт

•           Грешен размер

•           Дефектна стока

•           Промяна на решението относно направената покупка

 

При горе изброените причини транспортните разходи се поемат от страна на Потребителя.

В случай на грешка по вина на САЙТА, транспортните разходи се поемат от Fan Point. При замяна, новият модел се изпраща на клиента след като вече закупения бъде получен от Fan Point. При окончателно върната стока Потребителят получава обратно заплатената от него сума по банков път в рамките на 10 работни дни.

*След изтичането на 14-дневният срок, потребителят може да върне стоката само в случай че тя е дефектирала.

*Връщане и замяна на бельо и бански не се извършва.

 

Заявки за връщане, замяна и рекламация се прави с писмено уведомление в свободен текст от страна на Потребителя чрез съобщение до Fan Point на имейл [email protected]. Съобщението задължително трябва да съдържа имената на Потребителя; телефон и имейл за връзка; номер на поръчка; стоката или стоките, които са предмет на Рекламация; причина за Рекламацията; дали иска замяна или окончателно връщане на стоката/ стоките от поръчката.

Връщане – При окончателно връщане на стока / стоки ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава обратно заплатената от него сума по банков път в рамките на 10 работни дни от датата на получаване на стоката / стоките на оказания от Fan Point адрес. За целта Потребителят трябва да предостави в съобщението за Рекламация и данни на банкова сметка: IBAN и Име на титуляр, по която Fan Point да възстанови сумата. Служител на САЙТА ще се свърже обратно с ПОТРЕБИТЕЛЯ, за да приеме Рекламацията, след като прегледа и одобри възможността за връщане.

Замяна – При неподходящ размер, Потребителят следва да посочи размер на стоката, с която желае да бъде заменена първоначално поръчаната стока. Ако Потребителят желае замяна на поръчана стока с друга стока, предлагана на Сайта, следва да изпрати линк или код на стоката за замяна в първоначалното съобщение. Служител на Fan Point ще се свърже обратно с Потребителя, за да потвърди замяната, след като прегледа, одобри и провери възможността за замяната. Детайли свързани с разлика в сумите ще бъдат коментирани допълнително. Заменящата стока ще бъде изпратена на посочения от Потребителя адрес до 5 работни дни, от датата на получаване обратно на стоката за замяна на адреса на Fan Point.

Транспортните разходи при Връщане и Замяна на стока се поемат изцяло от Потребителя. В тези случаи, Потребителят сам избира начина на доставка на стоката.

 

Ако Връщането и/или Замяната на стока се дължи на вина на Fan Point, в случай на доставка на различна от поръчаната стока и/или различен размер на стоката от този в поръчката, транспортните разходи по Връщането и/или Замяната на стоката се поемат изцяло от Fan Point. В тези случаи Потребителят следва да ползва услугите на фирма Интерлогистика.

 

Заявки за връщане, замяна и рекламации се приемат само при представяне на касова бележка и оригинална опаковка. При връщане и/или замяна на стока е задължително стоката да е неупотребявана и в добър общ вид. При предяване на рекламация е необходимо стоките да са предварително почистени и в добър общ вид. Рекламации не се приемат при опит за увреждане и дефекти, които са в следствие неправилна употреба и поддържане или са причинени умишлено.

 

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Наложен платеж

Плащане в брой при получаване на поръчаната стока. Към момента услугата важи само за територията на България.

 

Кредитни и дебитни карти

Fan Point приема директни международни и вътрешни плащания с кредитни карти от типа VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Bcard и Diners Club използвайки системата за трансфер на пари чрез уеб сайт ePay.

 

banner